000 00438cam a2200157ua 4500
008 130226t2012||||||||||| 00 ||||| c
082 _a398
_bVAR
245 0 0 _aVarthasanthwanam /
250 _aVol.3 (7)
260 _aKannur:
_bSanthwanam,
_c2012.
362 1 _a2012.
650 _aInterview with Dr.M V Vishnunamboothiri
650 0 _aAlladaswarupam- Vijayakumar Thrikkarippur
650 0 _aT V Ananthan- R Prabhakaran
942 _cREF
999 _c28557
_d28557