ഉപനിഷദ് ദര്ശനം;കേശവീയ ഭാഷാഗാനം (Upanishad darsanam;Kesaveeya bhashaganam) - കൊട്ടാരക്കര (Kottarakkara) അഭിരാം (Abhiram) 2014 - 799p.


Hinduism-Religion
Upanishads
Sacred texts

M294.59218 / UPA

Powered by Koha