രാജശേഖരൻ പിള്ള,എൻ (Rajasekharan Pillai,N)

രാമായണ പര്യടനം (Ramayana paryadanam) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhasha Institute) 2021 - 183p.

നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ച കാവ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന രാമായണത്തിന്റെ ആറ് കാണ്ഡങ്ങളെയും ലളിതവും സംവേദനക്ഷമവുമായ ഭാഷയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി ...

9789391328122


Ramayanam-Study
Hinduism -Sacred scripture

M294.5922 / RAJ/R

Powered by Koha