ഭൂവിജ്ഞാനം;ത്രിഭാഷാപദകോശം (Bhoovijnanam;Thribhashapadakosam) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala bhasha Institute) 2020 - 328p.

9788120049369


Geology -dictionary

551.803 / BHO

Powered by Koha