പുരോഗമന സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം (Purogamana samskarika charithram) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhasha Institute) 2020 - 181p.

Vol.2 കേരള പുരോഗമന സാഹിത്യ ചരിത്രം (Kerala purogamana sahithya charithram)

9789390520213


Cultural literary history-Kerala
Malayalam literature-Renaissance kerala

M894.81209 / PUR

Powered by Koha