അയിത്തവിരുദ്ധപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകൾ;തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സി.പി.ഐ (എം) നേതൃത്വം നൽകുന്ന വർഗ ബഹുജന ദളിത് സംഘടനകളുടെ അയിത്തോച്ചാടനമുന്നണി (Ayithavirudhapporattathinte agnijwalakal;Tamilnattil cpi(m) nethruthwam nalkunna vaga bahujana dalit samghadanakalude ayithochadanamunnani) - തൃശൂർ (Thrissur) സമത (Samatha) 2022 - 260p.


Social reformation
Renaissance movement
untouchables-social movement
Untouchability
Caste issues
Caste politics
Dalit movements
CPI(M)
left party-kerala

M305.5688095482 / AYI

Powered by Koha