വത്സൻ പിലിക്കോട് (Valsan Pilikkode)

കലകളതിസാദരം (Kalakalathisadaram) - കോഴിക്കോട് (Kozhikkode) ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക (Insight publica) 2011 - 83p.


Folklore-kerala
Folk arts-Performing arts-kerala
Traditional arts

M398.095483 / VAL/K

Powered by Koha