ജയചന്ദ്രൻ,വി.പി (Jayachandran,V.P)

ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം (Bharatheeya kavyasasthrathinu oramukham) - കൊല്ലം: (Kollam:) സൈന്ധവ, (Saindhava,) 2009 - 95p.


Indian poetry-history
Indian literature

M891.1109 / JAY/B

Powered by Koha