ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പ്രധാന ഏടുകൾ (Indian swathanthryasamaram pradhana edukal) - കോഴിക്കോട്: (Kozhikkode:) നീലാംബരി, (Neelambari,) 2016 - 514p.

വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിന് മുതല്‍ക്കൂട്ടായ ഈ ഗ്രന്ഥം കുട്ടികള്‍ക്കെന്ന പോലെ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ഇന്ത്യന്‍ സ്വതന്ത്യസമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സഹായകരമാണ്.


Indian history
National movement
Freedom struggle-India

M954.035 / IND

Powered by Koha