Proceedings of world Sanskrit conference - New Delhi Shri Lal bahadur Shastri Rahstriya Sanskrit Vidyapeetha 2005 - 348p.

Vol.1 Part II
Vol.2 Part II
Vol.3 Part 1
Vol. 4
Vol. 5


Sanskrit Literature
Sanskrit Language
Conference Proceedings

891.208 / PRO

Powered by Koha