മനോരഞ്ജൻ റാവു,പി.വി (Manoranjan Rao,P.V)

ഇസ്രോയുടെ റോക്കറ്റുകൾ;ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം (Isroyude rocketukal;Oru samkshiptha charithram) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhasha Institute) 2021 - 495p.

ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഏതൊരിന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യയെക്കുറിച് അഭിമാനിക്കാം.ബഹിരാകാശരംഗത്ത് ആർക്കും ഇന്ത്യയെ അവഗണിക്കാനാവില്ല.കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സുമായി സഹകരിച് പ്രസിദ്ധീകരണ വിവർത്തനം..

9789390520114


ISRO-India
Indian space craft-history
Rocket science
PSLV-GSLV

M629.41 / MAN/I

Powered by Koha