റാം മനോഹർ ലോഹ്യ;പ്രവാചകനും സമരാത്മക സോഷ്യലിസ്റ്റും (Ram Manohar Lohia;Pravachakanum samarathmaka socialistum)) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhasha Institute) 2021 - 312p.

രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദൃഡതയും ദീര്‍ഘ വീക്ഷണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ റാം മനോഹര്‍ ലോഹ്യയുടെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

9789390520923


Biography
Politics and government -India
Socialism

M923.2 / RAM

Powered by Koha