വിനോദ്‌കുമാർ,ആർ (Vinodkumar,R)

കേരളത്തിലെ കാവുകൾ (Keralathile Kavukal ) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhasha Institute) 2021 - 309p.

നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ ചെറൂപതിപ്പുകളായി കണക്കാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കാവുകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

9789390520619


Sacred groves-Kerala
Rural Forest ecology

M577.55 / VIN/K

Powered by Koha