സുധാകരൻ,കെ.വി (Sudhakaran,K.V)

എളയാട്ടെ മാജിക് പാലം (elayatte magic palam) - കോഴിക്കോട് (Kozhikkode) ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക (Insight Publica) 2019 - 160p.

9789389155785


Malayalam short story-fiction

M894.8123 / SUD/E

Powered by Koha