ദേവേശൻ,പി (Devesan,P)

പരബ്രഹ്മ ദര്ശനം പകൽവെളിച്ചത്തിൽ (Parabrahma darsanam;Pakalvelichathil) - തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala Bhsasha Institute) - 226p.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലായി വൈദികദര്ശനത്തെയും അതിന്റെ സത്തയായ ബ്രഹ്മത്തെയും പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അതിനെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച പുസ്തകം.

9788120047051


Hinduism
Brahma concept
Vedanta
Vedas

M294.5921 / DEV/P

Powered by Koha