സുരേഷ്‌കുമാർ,വി (Sureshkumar,V)

ഇ എം എസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ (EMSinte prasamgangal) - കോഴിക്കോട് (kozhikkode) മാതൃഭൂമി (Mathrubhumi) 2020 - 126p.

പുതുകാലത്തെ ജീവിതങ്ങളെ സൂക്ഷമമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കഥകള്‍

9789389869583


Malayalam short story-Fiction

M894.8123 / SUR/E

Powered by Koha