വർഗീസ്, കെ സി (Vargees, K C)

ക്രിസ്തുമതം: ചരിത്രവും ദർശനവും (Christhumatham: charithravum darshanavum) - Trivandrum Bhasha Institute 2017 - 444p

9788120040892


christianity-history
christianity-ideology

M270 / VAR/C

Powered by Koha