ഇബ്രഹിംകുഞ്ഞ് എ പി (Ibrahim Kunhu, A P)

മാർത്താണ്ഡവർമ:ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഉദയം (Marthandavarma: adhunika thiruvithamkoorinte udayam) - Trivandraum Bhasha institute 2016 - 174p

9788120039728


history travancore

M954.83 / IBR/M

Powered by Koha