പദ്മിനി,പി.ജി (Padmini,P.G)

കീഴാള ജീവിതമുദ്രകൾ (Keezhala jeevithamudrakal ) - Kannur: Samayam, 2008. - 96p.


Sociology and anthropology
Tribal communities
tribes-kerala-wayanad
Tribal community-art forms

M307.772094483 / PAD/K

Powered by Koha