മാത്യു എർത്തയിൽ,എസ് ,ജെ (Mathew Aerthayil,S.J)

ആഗോളവൽക്കരണവും ആദിവാസികളും (Agolavalkaranavum adivasikalum) - Kozhikode: Olive 2009 - 194p.

9788188779598


Tribes-Kerala
Globalisation and tribal communities
Sociology and anthropology

M307.7720954 / MAT/A

Powered by Koha