ഭാസ്കരനുണ്ണി, പി.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം / - Thrissur: Kerala Sahitya Akademi, 2000. - 1291p..

Includes index.

81-7690-021-4


Pathompatham noottantile Keralam
Culture-Kerala

306.089 948 12 / BHA/P

Powered by Koha