സാഹിത്യപ്രഭവം (Sahithya Prabhavam) - തൃശൂർ: (Thrissur:) കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, (Kerala Sahitya Akademi,) 1993. - 246p.


Malayalam Literature
Conference proceedings | Essays | പ്രബന്ധങ്ങള്‍

M894.81209 / SAH

Powered by Koha