അംബേദ്‌കർ, ബി. ആർ. (Ambedkar, B. R.)

ഡോ. അംബേദ്‌കർ സമ്പൂർണ കൃതികൾ (Doctor Ambedkar Sampuurnakrithikal) - Thiruvananthapuram: Kerala Bhasha Institute, 2007. - 358p.

ഡോ. അംബേദ്കര്‍ സമ്പൂര്‍ണ കൃതികള്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളിലെല്ലാം പ്രസിദ്ധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


Writings and Speeches

M342.029 / AMB/D

Powered by Koha